OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI ELESKO, a.s.

ČLÁNOK I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Spoločnosť ELESKO Trading, a.s., so sídlom Ventúrska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 45 947 741, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 5164/B, DIČ:2023152285, IČ DPH: SK 7020000911 (ďalej tiež ako „predávajúci“ a/alebo tiež ako „prevádzkovateľ“ a/alebo tiež ako „ELESKO, a.s.“) je prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.elesko.sk.
  2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež ako „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“) medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej tiež ako „kúpna zmluva“), prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na adrese https://www.elesko.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej tiež ako „webové rozhranie obchodu“). Ďalšie identifikačné a kontaktné údaje na predávajúceho sú:

zodpovedná osoba: Dominika Krajčovičová
telefonický kontakt: 0903969602
e-mail: odbyt@elesko.sk

  1. Súčasťou týchto VOP je aj reklamačný poriadok predávajúceho (ďalej tiež ako „Reklamačný poriadok“) vydaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ktorým predávajúci informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.
  2. Na účely týchto VOP a Reklamačného poriadku sa považujú:

a)za kupujúceho fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese: elesko.sk;
b)kupujúcim – spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej tiež ako „kupujúci – spotrebiteľ“ a/alebo tiež ako „spotrebiteľ“);
c)elektronickou objednávkou (i) odoslaný elektronický formulár spracovaný internetovým obchodom, ktorý obsahuje najmä pravdivé informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu objednaného tovaru; alebo tiež (ii) e-mail odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s požadovanými údajmi, ktorý bol zo strany predávajúceho potvrdený ako objednávka.

 1. Tieto VOP a Reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, že v uzatvorenej kúpnej zmluve boli výslovne dojednané odchylné podmienky alebo bolo výslovne dojednané vylúčenie aplikovania niektorých ustanovení týchto VOP, má takého odchylné dojednanie v kúpnej zmluve prednosť. V ostatných prípadoch sa na vzájomné práva a povinnosti uplatnia tieto VOP a Reklamačný poriadok.
 2. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení, ďalej tiež ako „Občiansky zákonník“), Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 3. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom a ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP (aj napriek tomu, že sa nejedná o kupujúceho – spotrebiteľa) sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení, ďalej tiež ako „Obchodný zákonník“).
 4. Predávajúci v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku informuje kupujúceho – spotrebiteľa, že sa nezaviazal dodržiavať žiadny kódex správania.

 

ČLÁNOK II
OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Predávajúci oznamuje kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy resp. pred odoslaním objednávky jasným a zrozumiteľným spôsobom hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie uvedením informácie o tovare v katalógu elektronického obchodu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu.
  2. Objednávku tovaru kupujúci realizuje prostredníctvom objednávkového formulára umiestneného na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a)objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu) a o celkovej cene tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty;
b)spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru a údaje o požadovanom spôsobe a lehote doručenia objednávaného tovaru; a
c)informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky;
(ďalej spoločne tiež ako „objednávka“).

 1. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, môže kupujúci obsah nákupného košíka skontrolovať a meniť údaje, ktoré vo svojej objednávke uviedol. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
 2. O prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj informácie o spôsoboch platby , ktoré je možné použiť na úhradu za tovar budú kupujúcemu – spotrebiteľovi uvedené jasne a čitateľne najneskôr v okamihu začatia vytvárania objednávky na webovom sídle predávajúceho.
 3. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho – spotrebiteľa v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu. Kupujúci – spotrebiteľ vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom.
 4. Registrácia na webovej stránke umožní kupujúcemu prístup do svojho používateľského účtu, z ktorého môže objednávať tovar. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený heslom a zvoleným menom používateľa.
ČLÁNOK III
CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia celkovej ceny ponúkaného tovaru spolu s daňou z pridanej hodnoty (ďalej tiež ako „DPH“). Ponuka tovaru a kúpna cena tohto tovaru zostáva v platnosti počas celej doby ich zobrazenia vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.
  2. Cena tovaru uvedená vo webovom rozhraní obchodu je uvedená bez nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky (ďalej tiež ako „súvisiace náklady“), pričom kupujúci berie na vedomie, že tieto súvisiace náklady, t.j. najmä náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky budú prirátané ku kúpnej cene uvedenej vo webovom rozhraní obchodu pri jednotlivom tovare. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že náklady spojené s vynesením tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
  3. Kúpnu cenu tovaru a súvisiace náklady (ďalej tiež ako „celková cena tovaru“) môže kupujúci predávajúcemu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

a)v hotovosti na odbernom mieste na adrese: ELESKO wine park, Partizánska 2275, 900 01 Modra
b)v hotovosti od kuriéra spoločnosti ELESKO Trading a.s. na základe príjmového dokladu z elektronickej registračnej pokladne
c)v hotovosti, alebo platobnou kartou kuriérskej službe
d)online platba kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron

 1. Údaje potrebné pre zaplatenie kúpnej ceny budú kupujúcemu zaslané prostredníctvom e-mailu, pričom kupujúci ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky, resp. (zálohovej) faktúry.
 2. Pri bezhotovostnom prevode sa za deň zaplatenia kúpnej ceny považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 3. V prípade, že celková kúpna cena bez nákladov na doručenie tovaru presiahne 1000 EUR (slovom tisíc EUR), je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho preddavok, ktorý je splatný najneskôr do troch dní odo dňa potvrdenia objednávky.
ČLÁNOK IV
DODACIE PODMIENKY
  1. Ak sa predávajúci a kupujúci – spotrebiteľ v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Dodanie spravidla prebehne do 2 pracovných dní, ak to skladové zásoby umožňujú V prípade situácií, keď tovar nie je skladom, je kupujúci kontaktovaný pracovníkom spoločnosti ELESKO Trading na stanovenie dodacej lehoty, alebo náhradného tovaru ak s tým kupujúci súhlasí.
  2. Kupujúci je oprávnený pri vypĺňaní objednávky tovaru vybrať si z nasledovných možností doručenia objednaného tovaru:

a)kuriérom na dobierku, cena za doručenie tovaru bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka prepravcu, pričom o nákladoch na doručenie bude kupujúci informovaný pred odoslaním objednávky vo webovom rozhraní obchodu;
b)osobný odber na adrese: ELESKO wine park, Partizánska 2275, 900 01 Modra

 1. Pri doručení tovaru mimo územia Slovenskej republiky, účtuje predávajúci poštovné/náklady na doručenie podľa platných taríf Slovenskej pošty, resp. doručovacej spoločnosti. O výške poštovného/nákladov na doručenie bude kupujúci informovaný e-mailom.
 2. Daňový doklad (faktúra) s vyčíslením kúpnej ceny a DPH a súvisiacich nákladov doručí predávajúci kupujúcemu spolu s doručeným tovarom alebo e-mailom najneskôr v deň doručenia tovaru.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že vlastnícke právo k tovaru nadobúda až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
ČLÁNOK V
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM – SPOTREBITEĽOM
  1. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku VOP má iba kupujúci – spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  2. Ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu – spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, a zároveň predávajúci poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku), kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy a vzor poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
  3. Ak predávajúci poskytol kupujúcemu – spotrebiteľovi informácie podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VOP až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
  4. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VOP ani v dodatočnej lehote podľa odseku 3, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 2 tohto článku VOP.
  5. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim – spotrebiteľom okamihom, keď kupujúci – spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)tovary objednané kupujúcim – spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
b)dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;
c)tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

  1. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  2. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a)poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho – spotrebiteľa a kupujúci – spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b)predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
c)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho – spotrebiteľa;
d)predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
e)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f)predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
g)predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
h)vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci – spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho – spotrebiteľa a kupujúci – spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
i)predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci – spotrebiteľ tento obal rozbalil;
j)predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a k)predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
l)poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;
m)poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho – spotrebiteľa a kupujúci – spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

  1. Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že víno, ktoré môže byť predmetom kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim môže predstavovať tovar

a)ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze podľa písm. d) predchádzajúceho odseku;
b)uzavretý v ochrannom obale ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený podľa písm. e) predchádzajúceho odseku;
c)res alkoholický nápoj, ktorého cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom jeho dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a jeho cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť podľa písm. g) predchádzajúceho odseku.

  1. Kupujúci – spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov týchto VOP u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej tiež ako „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci – spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci buď spolu s tovarom alebo zaslal e-mailom.
  2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na to určenej.
  3. Ak kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci – spotrebiteľ odstúpil.
  4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci – spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho – spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu – spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
  5. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu – spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci – spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci – spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
  6. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci – spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
  7. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kompletný tovar, vrátane dokladu o kúpe a ďalších súvisiacich dokladov (ak tvoria súčasť objednaného tovaru)

a)zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu na adrese ELESKO wine park, Partizánska 2275, 900 01 Modra; alebo
b)osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na adrese ELESKO wine park, Partizánska 2275, 900 01 Modra
To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 1. Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci – spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
ČLÁNOK VI
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDÁVANÉHO TOVARU, ZÁRUČNÁ DOBA A PRÁVA KUPUJÚCEHO – SPOTREBITEĽA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY TOVARU
  1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv kupujúceho – spotrebiteľa z vadného plnenia a zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru sa riadia ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, a zároveň príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa. V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa na uvedené práva kupujúceho, ktorý nie je podnikateľom vzťahuje právna úprava obsiahnutá v Obchodnom zákonníku.
  2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim – spotrebiteľom. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol kupujúci – spotrebiteľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.
  3. Na dodaný tovar je spotrebiteľovi poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi môže predávajúci na vybrané druhy tovaru poskytnúť záruku presahujúcu dobu uvedenú v predchádzajúcej vete, pričom v záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
   V prípade, ak predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
  4. Ak predmetom kúpnej zmluvy je tovar, ktorý sa rýchlo kazí, predávajúci neposkytuje záruku za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci.
  5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim – spotrebiteľom. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim – spotrebiteľom alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli podľa § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
  6. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má spotrebiteľ právo na:

a)bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady;
b)výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady;
c)výmenu tovaru, ak kupujúci – spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.

  1. V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci – spotrebiteľ právo na:

a)výmenu tovaru;
b)odstúpenie od zmluvy.

 1. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s inou neodstrániteľnou vadou ako je uvedené v predchádzajúcom odseku (napr. v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá nebráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vady), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 2. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré spotrebiteľovi vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.
ČLÁNOK VII
REKLAMÁCIE TOVARU
  1. Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil. Ustanovenia článku VI ods. 6 týmto nie sú dotknuté.
  2. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje spotrebiteľ u predávajúceho

a)osobne, na adrese: ELESKO wine park, Partizánska 2275, 900 01 Modra; alebo
b)poštou spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie zaslanou na adresu: ELESKO wine park, Partizánska 2275, 900 01 Modra. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi za účelom možnosti preukázania zaslania zásielky v prípade jej straty zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu ako aspoň doporučenú zásielku.

 1. Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru – reklamáciu sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom predávajúcemu.
 2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu – spotrebiteľovi priložený doklad o kúpe tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad (to neplatí, ak ide o tovar, na ktorý sa záruka neposkytuje).
 3. Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie predávajúci odporúča kupujúcemu, aby kupujúci čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje.
 4. Pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru je kupujúci povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho. Predávajúci odporúča za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe.
 5. Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť kupujúceho – spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv kupujúci – spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci – spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 6. Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania (i) odovzdaním opraveného tovaru, (ii) výmenou tovaru, (iii) vrátením kúpnej ceny tovaru, (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, (v) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo (vi) jej odôvodnené zamietnutie.
 7. Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci – spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho a kupujúceho – spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa kupujúceho – spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka predávajúceho.
 8. Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej tiež ako „odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho – spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 9. Predávajúci poskytne kupujúcemu – spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 10. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci – spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 11. O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné kupujúceho spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
ČLÁNOK VIII
MOŽNOSŤ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV
  1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských zmlúv, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
  2. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.
  3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:

a)Úrad pre reguláciu sieťových odvetví;
b)Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb;
c)Slovenská obchodná inšpekcia;
d)Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad;
e)Bankový ombudsman Slovenskej bankovej asociácie;
f)OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov.

  1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, a to e-mailom na adrese: odbyt@elesko.sk alebo poštou na adrese: ELESKO wine park, Partizánska 2275, 900 01 Modra
  2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej tiež ako „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, a to spôsobom a za podmienok bližšie špecifikovaných v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“).
  3. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu okrem iného aj z dôvodu:

a)ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa
• doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo
• márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
b)sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim;
c)vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
d)sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
e)je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

  1. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu (ďalej tiež ako „návrh dohody“).
  2. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa predchádzajúceho odseku a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.
  3. Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom

a) uzavretia dohody o vyriešení sporu;
b) vydania odôvodneného stanoviska;
c) odloženia návrhu;
d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou;
e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou;
f) vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

 1. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia uplatnenej reklamácie, môže kupujúci – spotrebiteľ podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK.
ČLÁNOK IX
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP a/alebo Reklamačného poriadku je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP a/alebo Reklamačného poriadku.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.
 3. Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi .
 4. Tieto VOP a Reklamačný poriadok sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na www.elesko.sk., t.j. odo dňa 1.2. 2017 a použijú sa na zmluvy uzatvorené po tomto dátume.