Pravidlá súťaže

1. Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť ELESKO Trading a. s., so sídlom Ventúrska 1 811 01 Bratislava, IČO: 45947741, IČ DPH: SK7020000911 (ďalej len „organizátor“). 

1.2 Predmetom týchto pravidiel súťaže je úprava právneho vzťahu medzi súťažiacim a organizátorom. Zapojením sa do súťaže prejavuje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.3 Doba trvania súťaže je od 28.7.2023 do 13.8.2023 do 23:59 hod.

2. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba aj právnická osoba, ktorá sa zapojí do súťaže v internetovom obchode https://elesko.sk/elesko-shop/ od 28.7.2023 do 13.8.2023 do 23:59 hod. a uskutoční a uhradí objednávku cez internetový obchod na dómene https://elesko.sk/elesko-shop/

2.2 Vylosovanie výhercov sa uskutoční dňa 14.8.2023

2.3 Celkovo budú spomedzi všetkých súťažiacich vybratí piati výhercovia. Každý výherca získa dva lístky na festival LOVESTREAM.

3. Pravidlá súťaže

3.1 Súťažiaci, ktorý sa zapojí do súťaže v internetovom obchode https://elesko.sk/elesko-shop/ od 28.7.2023 do 13.8.2023 do 23:59 hod. a uskutoční a uhradí objednávku v hodnote nad 60EUR (s DPH) cez internetový obchod na dómene https://elesko.sk/elesko-shop/

3.2 Výherca súťaže bude vylosovaný organizátorom dňa 14.8.2023 spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 Celkovo budú spomedzi všetkých súťažiacich vybratí piati výhercovia. Každý výherca získa dva lístky na festival LOVESTREAM.

4.2 Organizátor vylosuje výhercu súťaže dňa 14.8.2023 a následne ho bude kontaktovať prostredníctvom osobných údajov vyplnených v objednávke.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

4.4 V prípade, že nie je možné sa s výhercom spojiť v priebehu 3 dní, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené.

4.5 Výhra bude odovzdaná po dohode s výhercom poštou na adresu alebo osobne na prevádzke ELESKO Wine Park – Partizánska 2275, 900 01 Modra

5. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.

5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor.

5.3 Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru v prípade porušenia pravidiel súťaže.

6. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

6.2 Organizátor uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

7. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 28.7.2023, t.j. odo dňa začiatku súťaže.

8. Ostatné ustanovania

8.1 Všetky dotazy, podnety, sťažnosti alebo pripomienky k súťaži môže byť zaslané iba na organizátora: info@elesko.sk. 

V Bratislave, dňa 27.8.2023.